Adli Belge İnceleme Hizmeti

Hukuki süreçlerde belge ve delillerin güvenilirliği her zaman kritik önem taşır. Sahtecilik ve tahrifat gibi durumlar, adaletin yerini bulmasını engelleyebilir ve masumların mağduriyetine yol açabilir. Bu noktada adli belge inceleme, bilimsel yöntemler kullanarak belgelerin özgünlüğünü ve sahteciliği belirleyen bir disiplin olarak devreye girer.

Adli belge inceleme, kriminal vakalarda ve hukuki anlaşmazlıklarda delil niteliği taşıyan her türlü belge üzerinde yapılan kapsamlı bir inceleme sürecidir. Bu incelemeler, el yazısı, imza, mürekkep, kağıt tipi, baskı tekniği gibi unsurları analiz ederek belgenin özgünlüğü, sahteciliği, tahrifat olup olmadığını ve belgenin hangi tarihte oluşturulduğunu belirlemeyi amaçlar.

Adli Belge İncelemesi Nasıl Yapılır?

Adli belge incelemesi, mahkemelerde delil olarak sunulan belgelerin doğruluğunu, geçerliliğini ve sahteliğini belirlemek için titiz bir şekilde gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu incelemede farklı disiplinlerden uzmanlar görev alır ve çeşitli teknikler kullanılır.

1. Ön İnceleme: İlk aşamada, belgenin genel durumu ve özellikleri incelenir. Mürekkep tipi, kağıt türü, yazım şekli gibi unsurlar gözlemlenerek sahtecilik veya tahrifat olup olmadığına dair ön bir değerlendirme yapılır.

2. Görsel ve Mikroskobik İnceleme: Belgeler, özel ışık kaynakları ve büyüteçler kullanarak detaylı bir şekilde incelenir. Mürekkep ve kağıttaki değişiklikler, silintiler veya eklemeler gibi izler araştırılır.

3. El Yazısı ve İmza İncelemesi: Eğer belge elle yazılmışsa, el yazısı ve imza analizi uygulanır. Yazıdaki harflerin şekli, boyutları, eğimi ve basınç gibi unsurlar karşılaştırılarak yazının kime ait olduğu belirlenmeye çalışılır.

4. Dijital Veri Analizi: Elektronik belgeler için ise dijital veri analizi kullanılır. Bu analizde, belgenin orijinalliği, üzerinde yapılan değişiklikler ve dosya meta verileri incelenir.

5. Kimlik Tespiti: Belgedeki imza, fotoğraf veya diğer kimlik bilgileri, gerçek kişilere ait olup olmadığını teyit etmek için analiz edilir.

6. Bilirkişi Raporu: Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra, bulgular ve uzman görüşleri bir bilirkişi raporunda belgelenir. Bu rapor, mahkemeye veya ilgili taraflara sunularak delil olarak kullanılır.

Adli belge incelemesi, karmaşık ve hassas bir süreçtir. Bu nedenle, bu alanda uzmanlaşmış bilirkişiler tarafından yapılması büyük önem taşır.

Nerede Kullanılır?

Adli belge incelemesi, hukukun birçok alanında önemli bir rol oynar. Kullanım alanlarından bazıları şunlardır:

Suç Soruşturmaları: Sahtecilik, dolandırıcılık, evrakta tahrifat, kimlik hırsızlığı gibi suçlarda delil olarak sunulan belgelerin incelenmesinde kullanılır. Sahte banknotlar, pasaportlar, kimlikler ve diğer resmi belgelerin tespitinde adli belge incelemesi kritik önem taşır.

Hukuki Uyuşmazlıklar: Miras davaları, boşanma davaları, iş davaları, tazminat davaları gibi birçok hukuki uyuşmazlıkta delil olarak sunulan belgelerin doğruluğu ve geçerliliği adli belge incelemesi ile belirlenir. Sözleşmeler, vekaletnameler, vasiyetnameler gibi belgelerin sahte veya tahrifatlı olup olmadığının tespiti bu alanda büyük önem taşır.

Tarihi Belgelerin Doğrulanması: Müzeler, kütüphaneler ve arşivler gibi kurumlarda bulunan tarihi belgelerin gerçekliği ve orijinalliği adli belge incelemesi ile teyit edilir. Bu sayede, tarihi olayların ve kişilerin doğru bir şekilde yorumlanması ve belgelenmesi mümkün olur.

Kamu ve Özel Sektörde Güvenlik: Resmi kurumlar ve özel firmalar tarafından sahte belge ve kimliklerle ilgili riskleri önlemek için adli belge incelemesi kullanılır. Bu sayede, dolandırıcılık ve diğer güvenlik açıklarına karşı önlem alınmış olur.

Bilimsel Araştırmalar: Tarih, grafoloji, psikoloji gibi alanlarda yapılan bilimsel araştırmalarda adli belge incelemesi önemli bir araç olarak kullanılabilir. El yazısı örnekleri, tarihi metinler ve diğer belgelerin incelenmesi ile bu alanlarda yeni bilgiler ve bulgular elde edilebilir.

Kullanılan Teknikler

Adli belge incelemede kullanılan teknikler, belgenin türüne ve incelenme amacına göre değişiklik gösterir. En yaygın kullanılan bazı teknikler şunlardır:

1. Görsel ve Mikroskobik İnceleme: Belgeler, özel ışık kaynakları ve büyüteçler kullanarak detaylı bir şekilde incelenir. Mürekkep ve kağıttaki değişiklikler, silintiler veya eklemeler gibi izler araştırılır. Bu incelemede, stereomikroskop, fiber optik ışık kaynakları ve ultraviyole (UV) ışık gibi araçlar kullanılır.

2. El Yazısı ve İmza İncelemesi: Eğer belge elle yazılmışsa, el yazısı ve imza analizi uygulanır. Yazıdaki harflerin şekli, boyutları, eğimi ve basınç gibi unsurlar karşılaştırılarak yazının kime ait olduğu belirlenmeye çalışılır. Bu incelemede, grafoloji ve karşılaştırma mikroskobu gibi teknikler kullanılır.

3. Dijital Veri Analizi: Elektronik belgeler için ise dijital veri analizi kullanılır. Bu analizde, belgenin orijinalliği, üzerinde yapılan değişiklikler ve dosya meta verileri incelenir. Dijital veri analizi, bilgisayar forensiği ve veri kurtarma gibi teknikleri içerir.

4. Kimlik Tespiti: Belgedeki imza, fotoğraf veya diğer kimlik bilgileri, gerçek kişilere ait olup olmadığını teyit etmek için analiz edilir. Bu analizde, yüz tanıma, parmak izi ve DNA analizi gibi biyometrik teknikler kullanılabilir.

5. Kimyasal Analiz: Mürekkep, kağıt ve diğer materyallerin kimyasal analizi, belgenin tarihi ve orijinalliği hakkında bilgi verebilir. Bu analizde, kromatografi ve spektroskopi gibi teknikler kullanılır.

Adli Belge İncelemenin Önemi

Adli belge incelemesi, adalet sisteminin işleyişi için kritik önem taşır. Bu incelemeler, suçluların tespiti ve mahkum edilmesi, masumların korunması, hukuki uyuşmazlıklarda doğru kararların verilmesi ve tarihi belgelerin doğrulanması gibi birçok alanda önemli bir rol oynar.

Adli belge inceleme uzmanları, titiz çalışmaları ve uzmanlıkları ile adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar. Bu sayede, gerçeğin ortaya çıkarılması ve hakkaniyetin sağlanması mümkün olur.

BilgiKoru olarak, adli belge inceleme konusunda uzman bir ekibe sahibiz. İmza incelemeleri, el yazısı analizi, belge sahteciliği, kaşe ve mühür izi analizi, belgenin eldesinin analizi ve yazıcı çıktısı incelemeleri gibi birçok alanda hizmet sunmaktayız.

Adli belge incelemesi, hukuki süreçlerde delil olarak sunulan belgelerin uzmanlar tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. Bu incelemeler genellikle mahkemelerde delil olarak sunulacak belgelerin doğruluğunu, geçerliliğini ve sahteliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilir. Adli belge incelemesi, suç mahalli analizi, el yazısı analizi, kimlik tespiti, dijital veri analizi gibi farklı alanlarda uygulanabilir.

Bir adli belge incelemesi genellikle şu adımları içerir:

► Toplama ve Belgeleme: İncelenecek belgeler toplanır, doğru bir şekilde belgelenir ve gerekli güvenlik önlemleri alınır. Belgelerin bütünlüğü korunmalıdır.

► Belgenin Türüne Göre İnceleme: Belgelerin türüne bağlı olarak farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin, el yazısı analizi ile elle yazılmış notlar incelenebilirken, dijital veri analizi ile elektronik dokümanlar incelenebilir.

► El Yazısı Analizi: Eğer belge elle yazılmışsa, el yazısı analizi kullanılarak yazının sahte olup olmadığı, yazının aynı kişi tarafından mı yazıldığı gibi sorular yanıtlanır.

► Kimlik Tespiti: Belgede yer alan imza, fotoğraf veya diğer kimlik bilgilerinin gerçekliği incelenir. Kimlik hırsızlığı durumunda, sahte kimliklerin tespiti bu aşamada yapılır.

► Dijital Veri Analizi: Elektronik belgelerde, metinlerde veya diğer dijital verilerde değişiklik yapıldıysa veya belge üzerinde oynanmışsa, bu tür manipülasyonlar dijital veri analizi ile tespit edilmeye çalışılır.

► Bilirkişi Raporu Hazırlama: İnceleme sonuçları bir rapor haline getirilir. Bu rapor, mahkemeye veya ilgili taraflara sunulabilir. Rapor, inceleme yöntemleri, bulgular ve uzman görüşlerini içerir.

Adli belge incelemesi genellikle uzman bilirkişiler tarafından yapılır. Bu kişiler genellikle ilgili alanda eğitim almış ve deneyim kazanmış uzmanlardan oluşur. Adli belge incelemesi sonuçları, adil bir yargılama sürecinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu tür incelemeler, suçlu veya masumun belirlenmesinde etkili bir araç olabilir.

Sahtecilik, dolandırıcılık, belgede tahrifat, belgede sahtecilik, imza ve yazı takliti gibi unsurlara maruz kaldıysanız ve bunu teknik olarak ispatlamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka profesyonel bir destek almanız gerekmektedir. Ayrıca Hukuk ve Ceza kanunlarımızın ilgili maddeleri kapsamında “Uzman Görüşü” alınarak maruz kaldığınız bu durumu ispatlayabilirsiniz.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 67. maddesinde; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” hükmü yer almaktadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 293. maddesinde; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilirler” şeklinde hükümler bulunmaktadır. Yine “Uzman Görüşü” ile ilgili Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin aşağıdaki kararı bulunmaktadır.

BilgiKoru olarak, yukarıda belirtilen kanun maddeleri kapsamında, Adli Belge İnceleme (Sahtecilik ve Grafoloji) alanlarında gerekli incelemeler yapılarak, Uzman Görüşü/Uzman Mütalaası raporu profesyonel olarak alabilirsiniz.

Adli Belge İnceleme (Sahtecilik ve Grafoloji) Kapsamında Sunmuş Olduğumuz Hizmetler

 • İmza İncelemeleri
 • El Yazısı Analizi ve İncelemeleri
 • Özel ve Resmi Belgelerde Tahrifat İncelemesi
 • Belge Sahteciliği
 • Kaşe ve Mühür izi analizi ve incelemeleri
 • Belgenin Eldesinin Analizi
 • Yazıcı Çıktısı İncelemeleri
 • Daktilo Makine Yazı İncelemesi 
Soru Sor

  01. Kendinden Bahset

  02. Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  03. Bize Detayları Anlat